Logo Zap Translations
and Consulting

 Email: temp39 at/arroba/snabel-a zaptc.com

 
DKer specialiseret i ulandssbistand, samfundsvidenskaber, miljø og journalistik. Siden 1992 har firmaets stifter, Rasmus Sønderriis, oversat og tolket både til og fra dansk, engelsk og spansk. Hertil kommer finpudsning, redigering og kritik af teksters form såvel som indhold. Vi udarbejder ligeledes artikler inden for økonomi, politik og samfundsforhold. Ved feltarbejde overalt i Latinamerika kan Rasmus Sønderriis slutte sig til fra sin nuværende bopæl i Santiago de Chile for at stå bi med konsulentopgaver, rapport-skrivning og tolkning.
         Kundekredsen er overvejende fra Danmark, og omfatter bl.a Danida, Red Barnet, CISU og Roskilde Universitetscenter.

Vores opfattelse af  oversættelse...
Hvert sprog byder på sine egne finesser. Engelsk er præget af sit omfangsrige ordforråd, spansk af sine grammatiske nuancer, dansk af de fleksible muligheder for at danne nye ord.
         En for ordret oversættelse risikerer derfor at forfladige skriftsproget. Den gode oversætter er ikke blot et omvandrende leksikon, der slavisk gengiver formuleringer på et nyt sprog, men derimod en fortolker og skribent, der lever sig ind i, hvad originalteksten helt præcist ønsker at udtrykke. Tosprogede ordbøger bør ikke anvendes som facitliste, men som redskaber på linie med synonymordbøger og andre opslagsværk. Der bør udvises en sproglig grundighed og formidlingsekspertise, der gør resultatet mindst lige så velskrevet som originalen. Det forudsætter ikke blot omfattende kendskab til sprogene og deres stilmæssige konventioner, men også forstand på tekstens fagområde.

...kræver konsulent-kompetence
Det er baggrunden for at Zap Translations and Consulting har valgt at tilbyde en kombination af oversættelse, redigering, journalistik og andre tjenester inden for vores specialeområder.
         Konsulentopgaver varierer fra kritisk gennemgang af en 'logical framework'-analyse til supervisering af metoder anvendt i en meningsmåling. Større bestillinger inden for formulering og evaluering af ulandsbistand påtages i samarbejde med den erfarne konsulent, Hans Peter Dejgaard fra INKA Consult.

Tekst og kultur
Zap Translations and Consulting har arbejdet med tekster til brug i så forskellige områder som Mellemamerika, Sydamerika, det sydlige Afrika, Spanien, Rusland, EU-Bruxelles og Danmark. Dette indebærer ofte en "kulturel oversættelse". Således kræver det enten en forklaring eller en omskrivning, hvis sydafrikanere fx. skal kunne forstå, hvad den danske 'Jantelov' går ud på. Og samme Jantelov kan gøre det hensigtsmæssigt, at sprogblomsterne i en latinamerikansk tale bliver knapt så prangende i den engelske version for de danske tilhørere.

Kvalitetsgaranti
Når først du er bekendt med Zap Translations and Consulting's høje kvalitet, bliver du aldrig skuffet. Alle bestillinger varetages personligt af Rasmus Sønderriis. Arbejdet gennemses herefter af korrekturlæsere, der har både akademisk og journalistisk baggrund. Deres vigtigste egenskab er dog en skarp sans for skriftsprogets detaljer. De nøjes ikke med at være på udkig efter eventuelle fejl, men ser også på teksten med friske øjne, og kommer med forslag til opstramninger. Den sidste gennemlæsning udføres af Rasmus Sønderriis, der påtager sig hele ansvaret for kvaliteten.
         Nye kunder tilbydes gratis prøve. Man kan også bede om eksempler på arbejde udført inden for diverse fagområder samt om referencer fra den faste kundekreds.

Pålidelig levering
Zap Translations and Consulting påtager sig normalt det sidste led i udarbejdelsen af en tekst. Eftersom hastværk og mindre forsinkelser hos kunderne er reglen snarere end undtagelsen, skal oversætteren/konsulenten kunne træde til med kort varsel. Vi kan ikke love altid at have tid til rådighed. Til gengæld kan kunderne føle sig helt sikre i det øjeblik, vi forpligter os til en konkret dato med klokkeslet. Det er aldrig før sket, at Zap Translations and Consulting har overtrådt en deadline. Man er velkommen til at bestille tid på forhånd.
          Alle forespørgsler til: temp38@zaptc.com.

UK specialises in development aid, social sciences, environment and journalism. Since 1992, the firm's founder, Rasmus Sønderriis, has translated and interpreted both out of and into Danish, English and Spanish. Moreover, texts are refined, edited and reviewed in form as well as substance. We also write articles on economic, political and social issues. On field trips throughout Latin America, Rasmus Sønderriis may join you from his current base in Santiago de Chile to provide consultancy assistance, report-writing and interpretation.
   Most customers are from Denmark, including Danida (Danish Ministry of Foreign Affairs), Save the Children, CISU and Roskilde University.

Our idea of translations...
The richness of language varies from one tongue to another. English is characterised by its ample vocabulary, Spanish by the subtleties of its grammar, and Danish by its vast scope for word formation.
   Consequently, literal translations may end up blunting the writing style. A good translator is not just a walking encyclopedia who slavishly reproduces a text's wording into the target language, but a perceptive reader and skilled writer able to tap into the exact intentions of the original. The entries of bilingual dictionaries must not be taken at face value, but should serve as tools on a par with thesauruses and other reference works. A meticulous sense of language and expertise as a communicator work to ensure that the translation is at least as well-written as the original. This requires not only wide knowledge of the languages and their stylistic conventions, but also insight into the professional field addressed by the text.

...calls for consulting skills
This is why Zap Translations and Consulting has chosen to offer a combination of translations, editing, journalism and other services within our specialist fields.
   Consulting tasks range from the critical review of a 'logical framework' analysis to the supervision of methods applied in an opinion poll. More comprehensive jobs in development-aid formulation and evaluation are undertaken in cooperation with senior consultant, Hans Peter Dejgaard from INKA Consult.

Text and culture
Zap Translations and Consulting has worked on texts for use in areas as diverse as Central America, South America, southern Africa, Spain, Russia, the EU in Brussels, and Denmark. This often entails "cultural translation". It thus requires either an explanation or rephrasing if Latin Americans are to understand the full connotations of, say, the British concept of 'grammar school'. And a  flowery speech in Latin American Spanish may drive its point home better if adapted in the English version to avoid offending the  no-nonsense cultural sensitivities of a  Danish audience.

Quality guaranteed
Once you have become familiar with the high quality of Zap Translations and Consulting, you will never be disappointed. All jobs are undertaken by Rasmus Sønderriis personally. Subsequently, the work is examined by proofreaders, who all have an academic as well as a journalistic background. Their finest skill, however, is a sharp eye for the details of written language. They do not confine themselves to spotting possible mistakes, but also take a fresh look at the text to suggest stylistic improvements. The final check is done by Rasmus Sønderriis, who is fully responsible for the quality.
   Free sample translation is offered to new customers. Moreover, anyone is welcome to request examples of our work from a variety of professional fields, as well as references from regular customers.

Reliable delivery
Zap Translations and Consulting usually undertakes the last step in the preparation of a text. Since haste and minor delays among customers are the rule rather than the exception, the translator-consultant must be able to step in on short notice. We cannot promise to always have time available. However, the customers can feel absolutely confident once we have committed ourselves to a specific date and time. Never before has Zap Translations and Consulting missed a deadline. You are welcome to book our time in advance.
   All inquires to: temp38@zaptc.com.
   .

ES es un servicio de traducción y consultoría, especializado en las áreas de cooperación internacional para el desarrollo, ciencias sociales, medio ambiente y periodismo. Desde 1992, su fundador, Rasmus Sønderriis, ha traducido e interpretado en todas las combinaciones de los idiomas danés, inglés y castellano. A esto se suman tareas de perfeccionamiento, edición y revisión crítica de los textos, tanto en su contenido como en su presentación. También se elaboran artículos sobre temas económicos, políticos y sociales. Además, si usted trabaja en terreno en Latinoamérica, Rasmus Sønderriis podrá trasladarse desde su base actual en Santiago de Chile, asistiéndole como consultor, escritor de informes e intérprete.
   Nuestros clientes son principalmente de Dinamarca, e incluyen Danida (Ministerio de Relaciones Exteriores), Save the Children, CISU y la Universidad de Roskilde.

Nuestra idea de traducciones...
Cada idioma tiene su fuente de riquezas. El inglés se caracteriza por su amplio vocabulario, el castellano por sus sutilezas gramaticales, y el danés por su gran flexibilidad para formar nuevas palabras.
   Por lo tanto, una traducción literal fácilmente incurre en opacar el lenguaje escrito. El buen traductor no es, simplemente, una enciclopedia andante que reproduzca mecánicamente la redacción de un idioma a otro, más bien es un lector perspicaz y un escritor hábil que se sintoniza con las intenciones exactas del original. Los diccionarios bilingües no ofrecen ninguna fórmula mágica, sino que son herramientas equivalentes a los diccionarios de sinónimos y otras obras de referencia. Un minucioso sentido del lenguaje se une a la pericia del comunicador para asegurar que la redacción de la traducción esté plenamente a la altura del original. Esto requiere de profundos conocimientos, no sólo de los idiomas y sus convenciones estilísticas, sino también del campo profesional al que pertenece el texto. 

...exige capacidades de consultoría
Es por esta razón que Zap Translations and Consulting ha optado por ofrecer una combinación de traducción, edición, periodismo y otros servicios dentro de nuestras áreas de especialización.
   Las consultorías cubren una amplia gama de tareas, desde la revisión crítica de un 'análisis de marco lógico' hasta la supervisión de los métodos empleados en una encuesta de opinión. Los trabajos más amplios de formulación y evaluación de actividades de cooperación internacional son asumidos en colaboración con el experimentado consultor, Hans Peter Dejgaard de INKA Consult.

Texto y cultura
Zap Translations and Consulting ha trabajado con textos destinados a usarse en zonas tan diversas como Centroamérica, Sudamérica, Africa meridional, España, Rusia,  la Unión Europea en Bruselas, y Dinamarca. A menudo, esto requiere de una "traducción cultural". Hace falta una explicación o una reformulación si los daneses han de entender por qué, por ejemplo, los campesinos bolivianos describen su asociación de productores independientes con el término de 'sindicato'. Y un discurso florido en buen español latinoamericano puede mejorar su llegada si la versión en inglés es adaptada al público danés, cuyo cultura rechaza el lenguaje pomposo.

Calidad garantizada
Una vez que usted conozca la alta calidad de Zap Translations and Consulting, no se decepcionará nunca. Rasmus Sønderriis atiende todos los pedidos personalmente. Luego, el trabajo es repasado por correctores con experiencia tanto académica como periodística. Su destreza clave, sin embargo, es un sentido agudo de los detalles del lenguaje escrito. No se limitan a identificar posibles errores, sino que también ven el texto con otros ojos, para así proponer mejoras de estilo. La revisión final está a cargo de Rasmus Sønderriis, quien asume toda responsabilidad de la calidad.
   Se ofrece una prueba gratuita a los clientes nuevos. Además, pueden solicitarse ejemplos de trabajos realizados en una variedad de campos profesionales, así como referencias de nuestros clientes habituales.

Entrega confiable
Zap Translations and Consulting normalmente se encarga del último paso en la elaboración de un texto. Ya que el apuro y los pequeños atrasos son la regla, y no la excepción, para nuestros clientes, el traductor, o el consultor, debe estar listo para entrar en acción con poco aviso. No prometemos tener siempre tiempo disponible. Pero eso sí, una vez que nos comprometemos con una fecha y hora determinada, los clientes podrán confiar plenamente en nosotros. Jamás ha sucedido que Zap Translations and Consulting haya excedido el plazo acordado. Lo invitamos a reservar nuestro tiempo con anticipación.
   Cualquier consulta, diríjase a temp38@zaptc.com.
 

Priser   ¤   Om Rasmus Sønderriis Prices  ¤ About Rasmus Sønderriis Precios   ¤  Sobre Rasmus Sønderriis